Mit’ki Revolution

Mit’ki Revolution, exhibition and theater performance, dedicated to the 80th anniversary of the October.

A. Bashirov, K. Batinkov, V. Golubev, K. Miller, D. Shagin, V. Shinkarev, V. Tikhomirov, V. Yashke and others